Environmental timeseries lifecycle in the IoT era

- Samourkasidis, Argyrios and Athanasiadis, Ioannis N. -